Wednesday, February 9, 2011

Daftar Kitab Dalam Perpustakaanmu.

Berkata Syeikh Bakr Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Thalibil 'Ilm :

..……Di antara kitab-kitab itu yang terbaik adalah kitab Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah (rhm) dan murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (rhm).Juga kitab sebelum dan sesudah masa mereka berdua iaitu kitab-kitab karya :

1. Al-Hafiz Ibnu 'Abdil Bar (rhm) (w. 463 H), dan kitab beliau yang paling baik adalah at-Tamhid

2. Al-Hafiz Ibnu Qudamah (rhm) (w. 620 H), dan kitab beliau yang paling bagus adalah al-Mughni

3. Al-Imam an-Nawawi (rhm) (w. 676 H)

4. Al-Hafiz Az-Dzahabi (rhm) (w. 748 H)

5. Al-Hafiz Ibnu Kathir (rhm) ( w. 774 H)

6. Al-Hafiz Ibnu Rajab (rhm) ( w. 795 H)

7. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani (w. 852 H)

8. Al-Imam As-Shan'ani (rhm)(w. 1182 H)

9. Al-Imam Muhammad 'Abdul Wahhab (rhm) (w. 1206 H)

10. Al-Hafiz Asy-Syaukani (rhm) (w. 1250 H)

11. Kitab-kitab imam-imam dakwah terutama kitab ad-Durar as-Saniyyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah

12. Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan (rhm) (w. 1307 H)

13. Al-'Allamah  Asy-Syanqithi (rhm) ( w. 1393 H) terutama kitab beliau Adhwaa-ul Bayan.

Berkata Al-'Allamah Syeikh Muhammad Salih Al-'Utsaimin(rhm) :

"Termasuk sesuatu yang penting juga adalah seseorang itu hendaklah memilih koleksi kitab perpustakaannya dengan kitab-kitab literature tua(kitab turath) yang ditulis oleh para ulama Salaf......" [ruj : Syarh Hilyah Thalibil 'Ilm / Edisi terjemahan atas judul – Syarh Adab & Manfaat Menuntut Ilmu]


Catatan : Termasuk di dalamnya juga adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Muhaddithin(para ahli hadith) sepanjang zaman kerana dua sebab :

Pertama – Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i(rhm)

 

Al-Buwaiti menceritakan bahawa : "Aku pernah mendengar Al-Syafi'i berkata : "Hendaklah kalian berdampingan dengan tokoh-tokoh hadith kerana sesungguhnya mereka adalah orang yang paling banyak kebenaran". Al-Syafi'i juga telah berkata :"Sekiranya aku terpandang seorang lelaki di kalangan tokoh-tokoh hadith, maka seolah-olah aku telah terpandang seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT membalas mereka dengan kebaikan. Merekalah yang telah menjaga Al-Qur'an"[ruj : Al-Bidayah wa al-Nihayah li Al-Imam Ibnu Kathir (rhm) ]

Kedua – Perkataan Al-Imam Al-Luknawi(rhm)

Berkata Abu Al-Hasanat Luknawi di dlm kitabnya Imam Al-Kalam (hlm.156) :

"Barangsiapa yang mahu berfikir dengan penuh kesabaran dan menyelami lautan fiqh dan ushul dengan meninggalkan sikap fanatiknya, nescaya dia akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahawa sebahagian besar persoalan furu' dan ushul yang diperselisihkan para ulama, dalilnya ternyata lebih kuat madzhab Ahli Hadith daripada madzhab lainnya. Setiap kali aku menelusuri sisi perbezaan pendapat, aku menemukan pendapat ahli hadith lebih dekat kepada kebenaran. Semoga Allah memberikan tempat bagi mereka dan memberi balasan kepada mereka. Bagaimana tidak begitu, sebab merekalah yang menjadi pewaris Nabi yang sebenar-benarnya dan pendukung syari'atnya secara jujur. Semoga Allah memasukkan kami ke dalam golongan mereka dan menetapkan kami untuk mencintai mereka dan mengikuti jejak mereka."..[dinukil dari Shifat Shalaat an-Nabi SAW min at-Takbiir ila At-Tasliim ka-annaka Taraaha karya al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani.(rhm)]


Wallahua'lam.

No comments: