Thursday, October 31, 2013

Edisi Terbaik Kitab Tafsir Ibnu Katsir


Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (juga dikenali sebagai Tafsir Ibnu Katsir) ~ 15 Jilid, Daar A'lam al-Kutub.

حقيق : مصطفى السيد محمد ، محمد السيد رشاد ، محمد فضل العجماوي ، علي أحمد عبد الباقي ، حسن عباس قطب

Inilah edisi yang paling afdhal menurut Syeikh Abdul Karim al-Khudayr dan Syeikh Abdul Aziz Marzuq al Torifi


Dan di sana masih ada beberapa edisi pilihan bagi kitab Tafsir ini seperti :

- cetakan Daar Taibah, ditahqiq oleh Syeikh Sami al Salamah

- cetakan Daar Ibnul Jawzi, ditahqiq oleh Dr Hikmat Basyir
- cetakan Daar Ibnu Hazm, ditahqiq oleh Al Banna
- cetakan Muassasah al-Risalah, ditahqiq oleh Syeikh Anas al-Khan, takhrij hadithnya oleh Syeikh Syua'ib Al Arna'uth

5 KITAB AWAL BUAT PENUNTUT ILMU
1- Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah ~ karya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas

Penting sebagai panduan untuk memahami tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kitab ini ditulis dalam bahasa yang mudah dengan cakupannya yang luas.

Nota : Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas merupakan anak murid kepada Al 'Allamah Syeikh Ibnu Utsaimin (rhm)


 2- Tafsir Juz 'Amma ~ karya Al 'Allamah Syeikh Ibnu 'Utsaimin (rhm)

Juz 'Amma sering dibaca di dalam solat setiap hari, tetapi apakah kita memahami maknanya? Inilah kitab penting yang sekurang-kurangnya dapat membantu kita dalam usaha tadabbur dan memahami maknanya...


 3- Syarah Hadith Arba'in ~ karya Al 'Allamah Syeikh Ibnu 'Utsaimin (rhm) juga.

Menjelaskan 42 hadith yang dihimpun oleh Al Imam an-Nawawi. Sebelum kitab-kitab hadith yang lain, tentulah sangat perlu kita memahami 42 hadith ini sebagai bacaan awal...


 4- Al Wajiz ~ karya Dr Abdul Azhim al-Badawi al-Khalafi

Bahkan kitab ini dicadangkan utk mengelakkan kepeningan dalam 'samuderanya dunia fiqh'. Paling tidak sebagai langkah awal memahami fiqh bersama dalil, apalagi kitab ini mendapat pujian para ulama'. Ia tidak ditulis kecuali utk memudahkan kaum muslimin, bukan utk menambahkan pening mereka.


5- Al Rahiq al-Makhtum ~ karya Syeikh Al-Mubarakfuri (rhm)
 
Kitab ini tentang Sirah Nabawiyah. Ia termasuk kitab moden terbaik yang ditulis di zaman ini.

Bila kalian mahu membaca tentang Sirah Nabi SAW, pilihlah kitab ini. Kitab ini telah diuji, bahkan ia telah muncul menjadi sebuah kitab juara yang mengungguli karya moden yang lain...

Saturday, November 10, 2012

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir

 Kitab tafsir paling sahih yang ada di zaman ini (Al-'Allamah Al Albani)

Milikilah, kerana kitab ini pilihan terbaik untuk memahami Al-Qur'an. Patutkah kita tidak memahami Al-Qur'an padahal ia diturunkan Allah SWT utk kita?

Dr. Khalid bin Ustman al Sabt ~ pengarang kitab Qawaid at-Tafsir, mengatakan "kesimpulan tafsir" ada pada Tafsir Ibnu Katsir. Beliau dikatakan telah menela'ah lebih 50 kitab tafsir..
Kata Imam az-Zarqani dalam karyanya : Syarh al-Mawahib :
“Tidak ada karya sebaik Tafsir Ibnu Katsir”

                                           [ Contoh halaman bahagian dalam kitab ]

Bagi yang berminat untuk memilikinya boleh hubungi 0176419841 (Hj. Marzuki)

Harga : RM 500 ~ 10 Jilid

Tuesday, March 15, 2011

20 Kitab Hadith Yang Utama

Kata Al-Imam Asy-Syafi'i(rhm) : "Sekiranya aku terpandang seorang lelaki dari kalangan tokoh-tokoh hadith, maka seolah-olah aku telah terpandang seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT membalas mereka dengan kebaikan..."


Ini adalah 20 kitab hadith yang utama yang tertibnya mengikut tahun wafat para Imam pemilik kitab-kitab tersebut.

1.  Al-Muwaththa' Al- Imam Malik (179 H)

2.  Al-Mushannaf Abdul Razzaq (211 H)

3.  Al-Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (235 H)

4.  Musnad Imam Ahmad (241 H)

5.  Sunan ad-Darimi ( 255 H)

6.  Sahih Bukhari (256 H)

7.  Sahih Muslim (261 H)

8.  Sunan Ibnu Majah (273 H)

9.  Sunan Abu Daud (275 H)

10.Sunan at-Tirmidzi (279 H)

11.Sunan an-Nasa'i (303 H)

12.Musnad Abi Ya'la Al-Mushaili ( 307 H)

13.Sahih Ibnu Khuzaimah ( 311 H)

14.Sahih Ibnu Hibban ( 354 H)

15.Mu'jam Al-Kabir (at-Thabarani) ( 360 H)

16.Mu'jam Al-Ausath (at-Thabarani) (360 H)

17.Mu'jam As-Saghir (at-Thabarani) (360 H)

18.Sunan ad-Daruquthni (385 H)

19.Mustadrak Al-Hakim (405 H)

20.Sunan al-Kubra ( al-Baihaqi) (458 H)

"Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima." (H/R Ibnu Majah)

Berkata Al-Hafiz Az-Dzahabi : "Kita memohon daripada Allah ilmu yang bermanfaat. Tahukah anda apa itu ilmu yang bermanfaat? Ia apa yg dinyatakan al-Quran dan ditafsirkannya oleh Rasulullah s.a.w. secara perkataan dan perbuatan." [ruj : Siyar 'Alam al-Nubala' li Az-Dzahabi]

Sunday, February 27, 2011

Utamakan Yang Utama !

Telah bercerita Dr 'Aidh al-Qarni kepada kita dalam bukunya yang terkenal La Tahzan. Katanya :

"Saya ingat ada beberapa mahasiswa bertanya tentang buku-buku langka[yang sudah sangat sukar diperolehi ], manuskrip-manuskrip lama, dan karangan-karangan unik. Mereka pun rajin mengumpulkan buku-buku seperti itu. Namun buku-buku itu jarang dibaca dan pengetahuannya tentang buku-buku itu juga sangat sedikit. Keinginan mereka hanyalah memperbanyak koleksi bukunya dan agar orang yang datang ke rumah mereka terkagum-kagum melihat koleksi buku mereka.

Ada buku-buku 'Anqa Mughrib dan al-Kibrit al-Ahmar. Mereka bersedih kerana gagal mendapatkan koleksi Tafsir Muqatil bin Sulaiman padahal mereka sendiri belum pernah khatam membaca Tafsir Ibnu Kathir!

Mereka juga merasa kurang puas kerana tidak mendapatkan buku Fawaid - Tammam namun pada saat yang sama yang mereka tahu tentang Fath al-Bari hanyalah nama penulisnya dan warna kulit kitabnya saja! "

[ ruj : La Tahzan li Dr 'Aidh al-Qarni]

Dan kita?


Sepatutnya disamping berusaha membaca Kitabullah setiap hari, kita juga dalam masa yang sama perlulah berusaha untuk memahami Kitabullah yang kita baca. Caranya? Khusus yang tidak atau belum memahami @ mendalami bahasa Arab, maka bolehlah dimulakan tadabbur Kitabullah dengan dibantu misalnya dengan membaca sama edisi Al-Qur'an terjemahannya yang juga dicetak di Mujamma' al-Malik Fahd, pusat percetakan Al-Qur'an terbesar dunia yang letaknya di Madinah al-Munawwarah. Al-Qur'an yang ada terjemahan ini turut diletakkan di Masjid al-Haram dan Masjid an-Nabawi untuk bacaan dan tadabbur masyarakat Muslim dari kalangan ajam(bukan Arab) khususnya masyarakat Melayu Nusantara.
Kita beriman kepada Kitabullah, mengakuinya sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan. Tetapi berapa kali-kah kita telah khatam dengan memahami isi kandungannya? Aduhai alangkah lalai dan tertipunya kita dengan kesibukan dunia...Padahal kita semua mengetahui secara pasti bahawa kita semua pasti mati.

Tuesday, February 22, 2011

Nasihat Al-Albani Kepada Penuntut Ilmu Agama


Beliau berkata : "Aku nasihati setiap orang yang baru mengawali menuntut ilmu syar'i agar membaca kitab Feqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dalam bidang feqh, dibantu dengan membaca sebahagian rujukan feqh lainnya seperti kitab Subulus Salam. Jika disertai dengan mempelajari kitab Tamaamul Minnah tentunya akan lebih mengukuhkannya. Demikian pula aku menganjurkan untuk membaca kitab Ar Raudhah an-Nadiyyah (karya Shiddiq Hasan Khan(rhm)).


Dalam bidang tafsir hendaklah ia biasakan membaca kitab Tafsir al-Qur'an al-Azhim karya Al-Hafiz Ibnu Kathir, meskipun pada bahagian-bahagian tertentu terdapat perbahasan yang panjang, namun kitab ini adalah kitab tafsir yang paling sahih di zaman ini.


Adapun yang berkaitan dengan peringatan-peringatan dan usaha untuk melunakkan hati, hendaklah ia membaca kitab Riyaadhus Salihin karya Imam an-Nawawi. Sedang dalam bidang 'aqidah hendaklah ia membaca kitab Syarh 'Aqidah at-Thahawiyah karya Ibnu Abil 'Izz al-Hanafi yang dibantu dengan komentar atau catatan kaki serta keterangan-keteranganku atas kitab tersebut.


Kemudian hendaklah ia membiasakan diri mempelajari karya-karya Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyyah secara umum. Kerana aku yakin bahawa mereka berdua termasuk ulama kaum Muslimin yang langka yang telah menempuh manhaj Salaf al-Salih disertai ketaqwaan dan kesalihan dan kami tidak mensucikan seseorang terhadap Allah Azza wa Jalla."


[Rujuk : Muhaddithul 'Ashri hlm 73 - dinukil dari Biografi Syaikh Al Albani - Mujaddid dan Ahli Hadits Abad Ini, pustaka Imam Syafi'i hlm 191. Juga di dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga - Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, hlm 304]

Friday, February 18, 2011

10 Kitab Tafsir Pilihan


Berkata Al-Imam As-Suyuthi(rhm) dalam kitabnya yang agung Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an :

"Segala puji hanyalah milik Allah swt semata, Dialah yang menurunkan Kitab Al-Qur'an kepada hamba-Nya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berakal, dalam kitab ini terkumpul segala bentuk ilmu pengetahuan. Dia menjadikan kitab ini sebagai kitab termulia dari segala kitab yang ada. Kitab itu adalah Al-Qur'an yang berbahasa 'Arab, yang tiada kebengkokan padanya, yang bukan makhluk tapi kalam Allah swt, yang tiada keraguan dan ketidakbenaran padanya"[ruj : Muqaddimah Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an]

Ini adalah 10 kitab Tafsir pilihan, dipilih oleh para ulama dan dipuji di lembaran-lembaran emas kitab-kitab mereka. Sebutan dan pujian ini terselerak di pelbagai celahan kitab secara terpisah di sana sini. Pun begitu selain 10 kitab tafsir ini, bukanlah termasuk kitab-kitab yang tidak dipuji, hanyasaja yang mencuri perhatianku dan lebih terasa sejahtera dengannya adalah 10 kitab ini. Senarai ini adalah disusun mengikut tertib tahun wafat penulisnya.

1. Tafsir at-Thabari (w. 310 H)
2. Tafsir al-Baghawi (w.516 H)
3. Tafsir al-Zamakhsyari (w. 538 H) - dari aspek Balaghah
4. Tafsir Al-Qurthubi (w. 671 H)
5. Tafsir Ibnu Kathir (w. 774 H)
6. Tafsir Al-Durr al-Manthur li As-Suyuthi (w. 911 H)
7. Tafsir Fathul Qadir li Asy-Syaukani (w. 1250 H)
8. Tafsir As-Sa'di li Syeikh Abdurrahman As-Sa'di (w. 1376 H)
9. Tafsir Adhwa' al-Bayan li Asy-Syinqithi (w. 1393 H)
10.Tafsir Al-Aisar li Al-Jazairi (hafizahullah)


Wallahua'lam.