Monday, June 9, 2014

SERATUS KITAB YANG PALING UTAMA
AQIDAH

1.      Syarh Aqidah Thahawiyah karya Ibnu Abi al ‘Izz al-Hanafi

2.       Fathul Majid Syarh Kitab al Tauhid karya Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh

3.       Ma’arij al Qabul bi Syarh  Sullam al Wusul ila ‘Ilm al Usul fi al Tauhid karya Syeikh Hafiz al Hakami

4.       Syarh Aqidah Wasithiyah karya Syeikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin

5.       Kitab al-Tauhid wa Itsbat Sifat al-Rabb karya Imam Ibnu Khuzaimah

6.      Al  Asma' wa al-Sifat karya Imam al Baihaqi

7.       Al 'Uluw al ‘Aliyy al ‘Azhim  karya Al Hafiz Adz-Dzahabi

8.       Khalqu Af'al al ‘Ibad wa al Radd ‘ala al Jahmiyah wa-Ashab al Ta'thil karya Imam al Bukhari

9.       Aqidah Salaf wa Ashab al-Hadith karya Imam Abu Uthman al Sabuni

10.   Syarh 'Ushul I'tiqaad Ahlus Sunnah wal Jama'ah karya Imam Al Lalaka’i

11.  Ijtima' al Juyush al-Islamiyah 'ala Ghazwi al-Mu'aththilah wa al-Jahmiyah karya Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah


‘ULUM AL-QUR’AN

12.  Al Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an karya Imam Al Suyuthi


TAFSIR

13.  Jami’ al Bayan ‘an Ta’wil ay al-Qur’an (Tafsir ath-Thabari)

14.  Al Jami’ li Ahkam al-Qur’an (Tafsir Al Qurthubi)

15.   Tafsir Al Kasysyaf 'an Haqa’iq Gawamidh al Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta’wil karya Imam Al Zamakhsyari

16.   Ma’alim al Tanzil (Tafsir al Baghawi)

17.   Al Jami' Baina Fanni al Riwayah wa al-Diraayah min 'Ilm al Tafsir ( Tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy Syaukani)

18.   Tafsir al-Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan (Tafsir as-Sa'di karya Syeikh Abdul Rahman bin Nasir as-Sa’di)

19.   Tafsir Adhwa' al Bayan fi Idhahi al-Quran bi al-Quran karya Syeikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi

20.  Tafsir al Qur’an al ‘Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)


HADITH

21.  Sahih Al-Bukhari  - nama asalnya ialah al-Jami’ al-Musnad al Sahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

22.  Sahih Muslim – nama asalnya ialah Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar min Al-Sunan bi Naql al-‘Adl ’an al-’Adl ’an Rasululillah Saw

23.   Sunan at-Tirmidzi ( Jami’ al-Kabir ) – nama asalnya ialah al-Jami' al-Mukhtashar Min al-Sunan 'An Rasulillah saw  wa Ma'rifah al-Sahih wa al-Ma'lul wa Ma 'Alaih al-'Amal

24.  Sunan Abu Dawud

25.   Sunan al Nasa'i (Al-Mujtaba’)

26.   Sunan Ibnu Majah

27.   Sunan al Daraquthni

28.   Sunan al Darimi

29.   Al Muwaththa' Malik

30.  Musnad Imam Ahmad

31.  Mu'jam al Kabir li al Tabarani

32.   Musnad al Bazzar (al-Bahr al-Zakhar)

33.   Sahih Ibnu Hibban – nama asalnya ialah Al-Musnad Al-Sahih  a’la Al-Taqasim wa Al-Anwa

34.   Sahih Ibnu Khuzaimah – nama asalnya Mukhtasar al-Mukhtasar min al-Musnad al-Sahih 'an Nabi

35.   Mustadrak al Hakim

36.   Mushannaf Abdul Razzaq

37.   Mushannaf Ibnu Abi Syaibah

38.   Musnad Abu Ya'la Al Maushili

39.  Sunan al-Baihaqi

40.  Sahih al Jami' al Saghir wa Ziyadah karya Syeikh al Albani

41.  Silsilah al-Ahaadith al Sahihah karya Syeikh al Albani

42.   Silsilah al-Ahaadith al Dha'ifah karya Syeikh al AlbaniSYARH HADITH

43.  Fath al-Baari fi Syarh  Sahih al-Bukhari karya Al Hafiz Ibnu Hajar al Asqalani

44.  Al Minhaj fi Syarh  Sahih Muslim bin al-Hajjaj karya Imam al Nawawi

45.  'Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud karya Syeikh Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhimabadi.

46.   Badzl al Majhud fi Halli Abi Dawud karya Syeikh Khalil Ahmad al-Saharanfuri

47.  Tuhfat al Ahwazi  Syarh Jami’ at-Tirmidzi karya Syeikh Abdul Rahman al-Mubarakfuri

48.   Dzakhiratul Uqba' Syarh Sunan al Nasa’I al-Mujtaba’ karya Syeikh Muhammad bin Adam al-Atsyubi

49.   Al Tamhid li Ma fi al-Muwaththa’  min al-Ma’ani wa al-Asanid karya Imam Ibnu Abdil Barr

50.  Jami' al 'Ulum wa al-Hikam fi Syarh khamsina Hadithan min Jawami ‘ al-Kalim karya Imam Ibnu Rajab al Hanbali

51.  Subulus Salam Syarh Bulugh al-Maram karya Imam Al Shan’ani

52.   Nail al Authar Syarh Muntaqa al-Akbar karya Imam Asy-Syaukani

53.   Taudhih al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram karya Syeikh Abdullah al Bassam


TAKHRIJ HADITH

54.  Talkhis al Habir fi Takhrij al-Ahaadith Al Raf’i al-Kabir karya Al Hafiz Ibnu Hajar al Asqalani

55.  Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij al-Ahaadith al Manar al Sabil karya Syeikh Al Albani


‘ULUM AL-HADITH

56.  Ma’rifat Anwa’ Ulum al-Hadith (Muqaddimah Ibnu Shalah) karya Imam Ibnu Shalah

57.   Tadrib al Rawi fi Syarh Taqrib al Nawawi karya Imam Al Suyuthi

58.  'Ilal al-Hadith wa Ma’rifat al Rijal wa al Tarikh karya Imam  'Ali al-Madini

59.  Syarh 'Ilal at-Tirmidzi karya Imam Ibnu Rajab al Hanbali

60.  al-Ilzamat wa al-Tatabbu' karya Imam al Daraquthni


KITAB RIJAL HADITH

61.  Tahdzib al-Kamal fi Asma al Rijal karya Al Hafiz Al Mizzi

62.  Tahdzib al Tahdzib karya Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani

63.   Mizan al I'tidal fi Naqd al Rijal karya Al Hafiz adz-Dzahabi


ADAB DAN RAQA’IQ

64.  Al Adab al-Mufrad karya Imam Al Bukhari

65.  Riyadh al Salihin min Kalam Sayyid al Mursalin karya Imam al Nawawi

66.  Al Targhib wa al Tarhib karya Imam Al Mundziri

67.  Al Zuhd  wa al Raqa’iq karya Imam Abdullah bin Al Mubarak

68.  Shaid al-Khatir karya Imam Ibnu Jauzi al Baghdadi


USUL FIQH

69.  Al Risalah karya Imam Asy-Syafi’i

70.   Al Ihkam fi Ushul al Ahkam karya Imam Ibnu Hazm

71.  I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin karya Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah

72.   Al Muwafaqat fi Ushul Al Syari’ah karya Imam Asy Syathibi

73.   Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al Ushul karya Imam Asy Syaukani


FIQH

74.  Al Umm karya Imam Asy-Syafi’i

75.  Majmu' Syarh al Muhazzab karya Imam al Nawawi

76.  Al Mughni karya Imam Ibnu Qudamah al Maqdisi

77.   Al Muhalla bi al Athar karya Imam Ibnu Hazm

78.  Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah

79.  Ma'rifat al Sunan wa al Atsar karya Imam Al Baihaqi

80.  Al Khilafiyyat karya Imam  Al Baihaqi

81.  Al Syarh al-Mumti  'ala Zaad al-Mustaqni' karya Syeikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin


SIRAH

82.  Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisyam

83.  Al Rahiq al-Makhtum karya Syeikh Safy al-Rahman al-Mubarakfuri

84.  Zaad al Ma'ad fi Hadyi Khair al ‘Ibad karya Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah


BIOGRAFI

85.  Al Isabah fi Tamyiz al Sahabah karya Al Hafiz Ibnu Hajar al Asqalani

86.  Hilyah al Awliya wa Thabaqat al Asfiya' karya Imam Abu Nu’aim al Ashfahani

87.  Siyar A'lam al Nubala’ karya Al Hafiz adz-Dzahabi

88.  Al Bidayah wa al Nihayah karya Imam Ibnu Katsir


TASAWUF

89.  Mukhtasar Minhaj al-Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah

90.  Madarij al Salikin fi Syarh Manazil al Sa’irin karya Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah


POLEMIK

91. Al-Ba'its a'la Ingkar al-Bida' wa al-Hawadith karya Imam Abu Syamah

92. Al 'Awashim min al Qawashim karya Al Qadhi Abu Bakr Ibnu al ‘Arabi

93. Minhaj al Sunnah fi Naqd al Syi’ah wa al Qadariyah karya Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah

94. Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat al Ashab al-Jahim karya Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah

95. Dar'u al-Ta'arudh al-'Aql wa al-Naql karya Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah

96. Talbis Iblis karya Imam Ibnu Jauzi al Baghdadi

97. Al I'tisham karya Imam Asy Syathibi


BAHASA DAN SYA'IR

98. Al Tuhfat al Saniyyah Syarh al Ajrumiyyah karya Syeikh Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid

99. Awdhah al-Masalik ila Alfiyat ibn Malik karya Imam Ibnu Hisyam al Nahwi

100. Diwan al-Mutanabbi karya Imam Abu al-Ṭayyib Aḥmad bin al-Ḥusayn Mutanabbi 

6 comments:

Abu Naim Hasani said...

Alhamdulillah dan terima kasih kerana uploadkan senarai ini. Khazanah ilmu yang ramai tidak mengetahuinya. Moga bermanfaat buat ramai dikalangan kita, insyaAllah.
Jazakallahu Khairan Kathiran :).

Unknown said...

Ini referensi untuk tafsir zamakhsyari http://www.alsofwa.com/14852/80-quran-seri-pengenalan-kitab-kitab-tafsir-13-az-zamakhsyari.html

Admin Galeri Islam said...

alhamdulillah dan terimakasih... semoga bermanfaat.

InsyaAllah beberapa kitab tersebut, ada pada bog kami. silahkan kunjungi balik

Salam
TTD
Admin
Galeri Kitab Kuning

pak muliadi said...

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


yaotagawa said...

Tritanium teeth dog - iTanium Art
Tritanium titanium undertaker teeth titanium band rings teeth are used for various tasks - as you have seen before. The Tritanium teeth citizen titanium dive watch are ford escape titanium for sale used for various tasks titanium exhaust tips - as you have seen before.

Unknown said...

ne601 louis vuitton outlet,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet ac579