Sunday, January 16, 2011

Syarh 'Aqidah at-Thahawiyah - Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi

Kata Al-Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi : "Kalam para Ulama Salaf dalam menetapkan sifat al-'uluw(tinggi) Allah sangatlah banyak. Maka darinya apa yang diriwayatkan oleh Syeikhul Islam Abu Isma'il Al-Anshari dalam bukunya Al-Faruq dengan jalur sanadnya sendiri kepada Al-Muthi' Al-Balkhi, bahawasanya beliau pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan : "Aku tidak tahu apakah Rabb-ku di langit atau di bumi?". Beliau (Abu Hanifah) menyatakan : "Orang itu kafir". Kerana Allah berfirman : " Ar-Rahman yang bersemayam di atas 'Arsy" (Thaha : 5).

'Arsy Allah itu berada di atas tujuh langit. "Aku bertanya : "Bagaimana jika dia mengatakan bahawa Allah di atas 'Arsy, tetapi dia juga berkata : "Aku tidak tahu apakah 'Arsy itu berada di langit atau di bumi". Beliau (Abu Hanifah) menjawab : "Dia kafir kerana dia mengingkari bahawa Allah itu di langit. Orang yang mengingkari Allah itu di atas langit, bererti dia kafir". Ada perawi yang menambahkan bahawa beliau berkata : "Kerana Allah itu ada di atas "Illiyyin" dan Allah itulah yang dijadikan tujuan berdoa, dan Dia di atas dan bukan di bawah".

Kata Ibnu Abi al-Izz lagi : "Kita juga tidak perlu memperdulikan orang yang mengingkari hal itu, iaitu mereka yang menisbahkan diri kepada mazhab Abu Hanifah [padahal yang demikian itu bukanlah mazhab beliau], kerana sebahagian kelompok Mu'tazilah dan lain-lainnya menisbahkan diri kepada mazhab beliau, padahal 'aqidah mereka berseberangan dengan 'aqidah beliau rahimahullah Ta'ala dalam banyak persoalan i'tiqaadnya. Dan telah menisbahkan kepada Malik, Syafi'i dan Ahmad, orang-orang yang menyelisihi mereka dalam sebahagian i'tiqaad mereka."

[rujuk : Syarh 'Aqidah at-Thahawiyah edisi tahqiq Syeikh Syua'ib Al Arnau'th dan Dr. 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin at-Turki, cet. Muassasah ar-Risalah, thn. 2008, hlm.279, bagi edisi yang ditahqiq Syeikh Al Albani, cet. Al-Maktab al-Islami, thn. 2006, rujuk hlm. 200 ]

No comments: