Tuesday, December 28, 2010

Syarh Ushul I'tiqaad Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah li Al-Lalaka'i

 
Abu al-Qasim Al-Lalaka'i Ash-Shafi'i (wafat 418 H.) mengatakan: “Apa yang telah diriwayatkan mengenai firman Allah Ta'ala: {“(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas 'Arsy”} [Surah Thaha : 5] dan bahwa Allah berada di atas Arasy di atas Langit.

Dan Dia Azza wa Jalla mengatakan: {“… kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya”} [Surah Fathir :10]

Dan Dia berfirman: {“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu,…} [Surah Al-Mulk :16]

Dan Dia berfirman: {“Dan Dia-lah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. ...”} [Surah Al-An'aam :18].

Dengan demikian ayat ayat ini menjadi hujjah bahwa Allah berada di atas Arasy, dan Ilmu-NYA berada di mana mana, di bumi-NYA dan di langit-NYA. Dan keyakinan ini diriwayatkan dari para Sahabat: Dari Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan Ummu Salamah radiyallahu 'anhum.

Dan dari Tabi'in: Rabi'ah bin Abi Abdur-Rahman, Sulaiman At-Taimi, dan Muqatil bin Hayyan. Dan ini juga merupakan perkataan Fuqaha : Malik bin Anas, Sufyan Ath-Thauri, dan Ahmad bin Hanbal.”

[ruj: Syarh Ushul I'tiqaad Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah li Al-Imam Abu al-Qasim Al-Lalaka'i, juz 3, hlm 430, cet. ke-8, Daar Thayyibah - edisi tahqiq Dr Ahmad Sa'ad Hamdan]

No comments: